Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Har du vilja, mod och engagemang?

Oktober 2013Posted by Franciskus Urban Mon, October 28, 2013 21:21:28


Då vi firar den Heliga Mässan eller samlas för andra typer av gudstjänster finns behov av flera olika funktioner utöver celebrerande präst. I NKK tillämpar vi de traditionella minores- (ostiarie, lektor, exorcist, akolyt) och majoresgraderna (subdiakon, diakon, präst), var och en med sina särskilda uppgifter och befogenheter.

Före insättning/vigning i respektive grad (på engelska ’Holy Orders’) ges tonsur av biskopen vilket innebär att personen viks för kyrklig tjänst. För varje vigningsgrad får man komma ett steg närmre altaret vilket innebär att systemet är mycket pedagogiskt men även starkt symboliskt. Den som har ett prästkall skall gå igenom samtliga grader men det betyder inte att alla tonsurerade skall, vill eller behöver bli präster. Vi har i kyrkan exempelvis ständiga diakoner, subdiakoner och lektorer. Gemensamt för alla klerikala är att man omfattas av ett kall att tjäna Herren, Kyrkan och i kyrkan.

De respektive graderna innebär i enkelhet följande:

Ostiariens (portvaktens) funktion går tillbaka till den första tiden, då kristna samlades i hemlighet, för att se till att obehöriga inte kom in i kyrkan. Idag är ostiariens funktion att öppna och iordningsställa kyrkan och fungera som kyrkvärd. Lektorn (läsaren) läser den gammaltestamentliga texten i mässan samt leder växelsång/växelläsningar. Exorcistens (välsignare) uppdrag ligger framför allt utanför gudstjänsten och har befogenhet att välsigna exempelvis människor och bostäder. Akolyten (medhjälpare) ansvarar bl.a. för ljusen. Subdiakonen läser episteltexten i mässan, sköter rökelse, ser till att altarkärlen och de liturgiska kläderna är i ordning samt assisterar diakonen i sjukbesök m.m. Diakonen läser bl.a. Evangeliet och Kyrkans förbön, kan själv leda gudstjänster med utdelande av reserverade och förutinvigda hostior (bröd), får genomföra dop, vigslar och begravningar. Prästen är den som i biskopens frånvaro celebrerar mässan och i övrigt utför alla förekommande prästerliga handlingar som bl.a. hörande av bikt, själavård etc.

I koinonian i Karlskrona, S:t Nikolaus, arbetas mot målet att bli en församling. Då, men även tidigare, kommer vi att ha ett stort behov av människor som vill ta på sig uppdrag och uppgifter. All utbildning i minoresgraderna sker internt. Kraven för exempelvis prästvigning i NKK är dels teologisk universitetsexamen dels intern seminarieutbildning.

Utöver klerikala ämbetsmän finns en rad uppgifter i en församling och även här, exempelvis i kör- och musikverksamhet (kantor) eller som husmor/husfar, är du som vill engagera dig i en växande församling välkommen. Även barnverksamhet (söndagsskola) är något som kan bli aktuellt.

Är du en blivande medtjänare i S:t Nikolaus?

Franciskus Urban, subdiakon
post@stnikolaus.se

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post31

Granstevnet 2013

Oktober 2013Posted by Franciskus Urban Mon, October 28, 2013 13:26:29Årligen arrangeras 'Granstevnet' i Norge; en helg då medlemmar i NKK träffas, lyssnar till föreläsningar, diskuterar och knyter band under inramning av mässfirande och tidebön. Helgen 25-27 oktober var det dags för årets upplaga där jag från S:t Nikolaus koninonia i Karlskrona hade förmånen att vara med.

Arrangemanget ('stämman') genomförs på Granavolden i Gran kommun på Hadeland som ligger knappa tio mil norr om Oslo. Miljön och naturen är otrolig med berg som når till molnen, bördiga dalar, klar luft och en rik historia.

Liturgin och tidegärden firades i S:t Nikolai - en av de två 1100-talskyrkorna ('Systerkyrkorna') en halv kilometer upp för volden (kullen) från hotellet. Den andra och mindre kyrkan heter Mariakyrkan.

Stämman, som hålls sista helgen i oktober varje år, är öppen för alla medlemmar i Nordisk-katolska kyrkan. Det gör det möjligt att träffa och samtala med såväl biskop Roald Nikolai som hans hustru, systrar och bröder från olika håll, generalvikarien, ärkediakonen i Norge, präster, diakoner, subdiakoner och tillresta gäster och föreläsare från olika länder.

Från kleresiet i Sverige var, förutom undertecknad, även f. Furemalm och administratorn för Sverige f. diakonen Catenacci på plats och det gavs även utrymme för interna samtal om vår utveckling och tillväxt på hemmaplan. Och självklart saknades varken skratt eller mycket (och) god mat.

Det är ju alltid vanskligt att förmedla upplevelser men sammanfattningsvis var dagarna på Gran mycket bra och konstruktiva och det jag framför allt sätter värde på är gudstjänstlivet och Det Goda Samtalet.

Helige Nikolaus, bed för oss och ingjut i oss Ditt mod att handla!

Franciskus Urban


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post30

"Vår" kyrka i Karlskrona

Oktober 2013Posted by Franciskus Urban Fri, October 11, 2013 17:33:59

Emanuelskyrkan, där nu Nordisk-katolska kyrkan, S:t Nikolaus koinonia, firar liturgin i Karlskrona, ägs av Metodistförsamlingen och uppfördes 1869-70 d v s innan det var lagligt att upprätta fristående församlingar (utanför statskyrkan). Där av utformningen som ju är allt annat än iögonfallande. Kyrkan blev på 1990-talet byggnadsminne och ingår i UNESCOs världsarv Örlogsstaden Karlskrona.

Vi är mycket glada över att ha en fast punkt; ett hem, och ser med tillförsikt framåt. Namnet Emanuel (Imanu'el) är hebreiska och betyder "Gud [är] med oss".

Pax Christi!

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post29