Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Fastebloggen, på begäran

Februari 2015Posted by Franciskus Urban Thu, February 19, 2015 00:27:43


I samband med Askonsdagen och Stora fastans inledande kom frågan om Fastebloggen, på vilken Fr. Franciskus Urban förra året delade med sig av tankar och tankebilder under tiden fram till Herrens Påsk.

Ett snabbt beslut fattades om att bloggen, även detta år, kommer att uppdateras med innehåll som kan vara till uppbyggelse under fastan.

Adressen är: http://fastebloggen.stnikolaus.se

Om du har frågor kring den kristna fastetiden, är du välkommen att maila till missionskaplanen på adressen post@stnikolaus.se

I Krisus!
Fr. Franciskus Urban

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post110

För det är du värd!

Februari 2015Posted by Franciskus Urban Mon, February 16, 2015 22:18:44

Efter söndagens liturgi, Quinquagésimasöndagen ("Fastlagssöndagen"), som firades med det värdiga lugn som kännetecknar gudstjänsterna i S:t Nikolaus, avhölls missionens första "årsmöte" sedan biskopen den 16 januari upphöjde gemenskapen i Karlskrona till mission.

Det kan kanske vara på sin plats att här nämna något om våra liturgier i vilka vi går ur tiden för att tillsammans med Gudsmodern och alla heliga leva uppståndelsen. Vi tar oss också, på ett jordiskt plan, ut ur vardagen och bort från allt brus, för att ägna hela vårt väsen åt att prisa Gud. Hela liturgin är västlig, varför vi också kallar den "Den Heliga Mässan", och sjungen, d v s alla böner samt även Evengeliet sjungs. Det ständiga växelspelet (dialogen) mellan celebrant och de troende märks genom hela gudstjänsten och inte minst i Psaltarpsalmerna som växelsjungs. Psalmerna ur Psaltaren är, i regel, de enda psalmer vi använder och här märks vanligen inga instrument mer än våra egna röster. Vi är heller inte främmande för tystnaden där texter kan sjunka in och där var och en, i bön, kan lyssna till Herren.

Ja, det är svårt att i text förmedla. Bäst är helt enkelt att vara på plats och själv se, höra och delta. Vi hälsar alla välkomna.

Som sagt, efter liturgin i söndags genomfördes det första konstituerande mötet ("årsmötet") i missionen och vi fick vårt första valda missionsråd som ser ut såhär:

Fr. Franciskus Urban (ordförande)
Margareta Skantze (sekreterare)
Mikael Salminen (kassör)

Över mötet som ju hölls på Sankte Sigfrids dag, vilade klokskap och en den pionjäranda som präglar vårt arbete för Kyrkans sydöstra mission. Det togs beslut om bl.a. anslutning till Kyrkans konstitution och att missionen skall registreras som organisatorisk och kyrkorättslig del i Nordisk-katolska kyrkan och i Ärkediakonatet i Sverige. Efter mötet fortsatte samtalen över en bit mat å närbelägen restaurang.

Predikan från söndagen kan du ladda ner här och flera från förra och innevarande kyrkoår finns på hemsidans resurssida.

Och nu står vi på tröskeln till Stora fastan som inleds i och med Askonsdagen, då vi firar liturgi med traditionellt asktecknande till påminnelse om vår egen förgänglighet. Gudstjänsten (onsdagen den 18 februari) börjar klockan 18:00.

Kom och vandra vägen upp till Jerusalem med oss! Ge dig själv utrymme att växa och fördjupas. Vandra med oss under Stora fastan och upplev sedan Påskens uppståndelse, väl förberedd. Det är du värd!

Nu finns också kalendariet med gudstjänster för perioden Mars t.o.m. Maj att ladda ner som PDF-dokument här nedanför. Inom kort finns kalendariet även på hemsidan.

Väl mött i ett växande och närvarande samfund: Nordisk-katolska kyrkan.

Fr. Franciskus Urban
missionskaplan i S:t Nikolaus  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post109

Årsmöte i S:t Nikolaus mission

Februari 2015Posted by Franciskus Urban Mon, February 09, 2015 11:51:48
Söndagen den 15 februari; Fastlagssöndagen; Den helige Sigfrids dag, genomförs i S:t Nikolaus mission, direkt efter söndagens liturgi, medlemsmöte ("årsmöte"). Då skall ett första missionsråd med funktionärer, samt delegater till Kyrkans Generalsynod, väljas. Kallelse har sänts ut till samtliga medlemmar.

Då biskopen den 16 januari beslutade att gemenskapen i Karlskrona skall upphöjas till mission och därmed formellt bli en självständig kyrkorättslig del av Nordisk-katolska kyrkan, följer en hel del arbete. Som mission, vilket är ett försteg på väg mot att bli en egen församling, skall medlemmarna välja ett missionsråd. Dessutom äger missionen rätt att sända delegater till Kyrkans Generalsynod som hålls innevarande år i Oslo.

Rösträtt på mötet har medlemmar som 1) är döpta och krismerade, 2) är myndiga och 3) frekvent tar del i Herrens heliga måltid (eukaristin).

Upptagen som medlem i Kyrkan kan man bli genom:
- att som barn döpas i Kyrkan,
- att som döpt och krismerad i ortodox eller katolsk ordning skrivas in,
- att som döpt i annat samfund (exempelvis Svenska kyrkan) krismeras

I samtliga fall skall en anmälan göras på särskild blankett samt samtal med präst eller diakon genomföras. Före dop/krismering skall dopundervisning genomföras (gäller ej barn). Ytterligare information kan fås via hemsidan (www.stnikolaus.se) eller genom hänvändelse till missionens kaplan (post@stnikolaus.se). Blankett finns för nedladdning via hemsidan.

Liturgin nu på söndag börjar, som vanligt, klockan 15:00 och mötet inleds direkt därpå (ca 16:30). Medlemmar har rösträtt men även andra intresserade är välkomna att närvara.

Varmt välkommen till en smått historisk dag. För dig som är intresserad av Kyrkan kanske den kan bli en väg in i vår gemenskap, men också till Stora Fastan som inleds kommande vecka.


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post108