Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

Bättre förekomma än förloras.

Januari 2014Posted by Franciskus Urban Tue, January 28, 2014 20:37:42


Den psykiska ohälsan ökar. Inte minst bland unga och tonåringar. Oavsett ålder är det många som behöver hjälp med att komma underfund med vad det är som inte står rätt till. För detta finns specialister inom vården.

Samtidigt upplevs att fokus här i livet har förskjutits och att många mäter lycka och framgång i pengar, prylar och uppmärksamhet. Detta skapar tomrum och avsaknad av djupare värden vilket skulle kunna sättas i samband med att ohälsotalen ökar.

Liksom kroppens muskler och hjärnan måste tränas för att fungera optimalt, så måste även det själsliga och andliga i varje människa tränas. Genom att bejaka att människan inte bara är en biologisk och social varelse, utan också en själslig och andlig - och tar det på allvar - måste även denna sidan odlas och tränas.

En människa som bejakar den sidan hittar andra värden i livet. Hon fyller tomrummet med annat än materiella värden och vinner bestående trygghet.

I Kyrkan finns en lång tradition av själavård, av att lyssna och samtala. Kyrkan förmedlar kunskap och erfarenhet som har hjälpt människor i hela världen under väldigt lång tid. I Kyrkan får du tillgång till och ett språk för detta.

Genom att regelbundet prata, samtala och ventilera får du tillgång till dig själv och slipper kanske terapi eller psykiatrisk vård i framtiden. Men det förutsätter att du kommer till oss redan idag då du upplever att du mår bra. Och även där, i att förmedla och dela glädje, har Kyrkan stor kompetens och mycket lång erfarenhet. Sedan grundandet år 33.

Välkommen att prata.


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post48

Lita på Ljuset; vägen, sanningen och livet

Januari 2014Posted by Franciskus Urban Fri, January 24, 2014 14:56:05

Kyndelsmässodagen firas traditionellt med ljusvälsignelse, Fjärde söndagen efter Epifanía, den 2 februari. I ljusvälsignelsen, som sker i kyrkans vapenhus, välsignas de ljus som skall användas under året och det är tradition att man även tar med sig egna ljus (för användning i hemmen) vilka också välsignas.

Efter ljusvälsignelsen går vi gemensamt in i kyrkan och firar söndagens diakonliturgi med utdelande av de förutinvigda gåvorna. Därefter serveras kaffe och bjuds möjlighet till samtal.

Vi börjar klockan 15:00 och håller till i Emanuelskyrkan på Skomakaregatan 31 i Karlskrona. Kollekt tas upp till förmån för diakonalt arbete.

Här nedan finns en PDF-fil som kan laddas ner, spridas, skrivas ut, hängas upp etcetera för att möjliggöra för så många som möjligt att sluta upp.

Välkommen!
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post47

Inte en chans att nicka till!

Januari 2014Posted by Franciskus Urban Sun, January 19, 2014 22:43:42

Som vi tidigare har berättat innebär tillgång till en diakon att vår framväxande församling nu i egen regi kan fira en liturgi med utdelande av förutinvigda gåvor. Och den Andra söndagen efter Epifanía, den 19 januari, firades den första diakonledda liturgin i S:t Nikolaus. Söndagens tema var 'Jesus visar sin härlighet'.

De ansträngningar som gjorts, bland annat via sociala medier, att skapa kännedom om NKK och vår koinonia verkar ha burit frukt. Till dagens gudstjänst kom flera nya ansikten. Jämfört med vår senaste mässa, då f. Matteus Maria celebrerade på vår patronatsdag, var vi idag dubbelt så många i bänkarna.

Efter liturgin bjöds på enkelt kyrkkaffe som sträckte sig över flera timmar med presentation av NKK i form av samtal och frågestund. En välsignad stund vars frukt, utöver att det var trevligt, är att fler människor nu vet mer om oss nordiska ortodoxa katoliker.

En mycket intressant iakttagelse gjordes av en 'förstagångsbesökare', nämligen att liturgin verkligen gör att alla blir deltagare i stället för 'besökare'. Det är uppenbart att man inte går till våra gudstjänster för att konsumera ett uppträde, utan för att, med flera sinnen, vara med göra gudstjänsten. Det fanns, sade hon, inte en chans att sitta och nicka till.

Första kvartalets kalendarium (med kommande gudstjänster) ligger på vår hemsida. Där kommer även predikningarna så småningom att publiceras. Nu fortsätter vi att sprida ordet och att arbeta in liturgin - som vi månar om skall vara värdig och andas helighet.

Pax et bonum!
F. D:n Franciskus Urban


  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post45

Ortodoxi en öm tå i Sverige?

Januari 2014Posted by Franciskus Urban Thu, January 16, 2014 18:28:32


Tidningen Dagen - för den som till äventyrs inte känner till den; en dagstidning på kristen grund - skriver idag om hur ortodox tro lockar allt fler svenskar. En läsvärd artikel som berör och sätter fingret på något mycket intressant och viktigt, för att inte säga ömt.

I västvärlden och även i Sverige finns idag ett ökat intresse för det ortodoxa. I vissa fall är det den östliga kristenheten som lockar med sitt uttryck; ökenfäder, ikoner, rökelse och en upplevelse av mystik.

Kärnan i artikeln är att individer, utan personlig bakgrund från regionen, engagerat sig i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Stockholm. I den redovisas bl.a. hur en teologistuderande och tidigare prästkandidat för Svenska kyrkan, under sina studier, upptäckte att det fanns något annat än den evangelisk-lutherska läran och den svenska kyrkan och därför konverterade.

Vad många inte vet är att den kristendom, och därmed den Kyrka, som ursprungligen kom till Sverige var ortodox. Den var också katolsk. Exakt när kristendomen kom till vårt land är det ingen som vet, men den tidigaste dokumenterade tidpunkten var tidigt 800-tal då Ansgar kom som missionär från Tyskland. Det var vid tiden före den stora schismen (1054) då Kyrkan var ortodox och katolsk. Jag säger det igen: När kyrkan kom till Sverige var den inte evangelisk-luthersk. Inte heller protestantisk. Den var ortodox och den var katolsk.

Ordet ortodox betyder ”av rätt lära”. Motsatsen är, naturligtvis, ”av fel lära”, d v s ”heretisk”. Ordet katolsk betyder i sin tur ”världsvid” eller, mer detaljerat, ”så som alla har trott i alla tider och överallt”.

Intresset för det ortodoxa pekar på en avsaknad av något. För många är denna saknad förknippad med djup, ursprung och autenticitet. För andra handlar det om former, uttryck och estetik. Allt detta hänger samman. Tyvärr tenderar tonvikten ofta läggas vid det yttre, vid estetiken och det är därför vi idag, i exempelvis Svenska kyrkan, åter igen ser ikoner och användandet av rökelse.

Vad det i grunden borde fokuseras på är teologin; läran. Den rätta läran. Och inte det yttre. Det är människor som inser detta som konverterar till, som i exemplet i tidningen Dagen, någon av östkyrkorna och därmed måste anamma rituella och kulturella uttryck som kanske kan kännas främmande. Jag säger inte att det är något fel i det. Absolut inte! Många kan däremot känna ett motstånd att konvertera till den rätta läran (ortodoxin) på grund av att man samtidigt upplever att man måste välja en annan nationell identitet, exempelvis ryskortodox, grekisk ortodox, serbisk ortodox etcetera. Och på samma sätt kan det upplevas förhålla sig vid konvertion till romersk-katolska kyrkan.

Men Sverige var ju ortodoxt och katolskt från början. Vad hände? Jo, det som hände var en ”reformation”, eller rättare sagt något som från början var tänkt som en reformation av västkyrkan (romersk-katoska kyrkan) men som blev något helt annat i och med att den världsliga makten kapade kyrkan och tog makten. I Sverige var det Gustav Wasa som helt enkelt tog makten över kyrkan, lade beslag på dess tillgångar och kapade banden till Kyrkan (Rom).

Lyckligt nog finns idag i Sverige Nordisk-katolska kyrkan, en kyrka som står i den odelade Kyrkans tro och tradition. En kyrka som är ortodox och katolsk, så som det var från begynnelsen. Det betyder att alla som konverterar till NKK kan behålla de kulturella uttryck man är van vid, exempelvis språk och hymner (psalmer) samtidigt med den rätta läran (ortodoxin) vilken gör det logiskt att även bruka ikoner, rökelse, kyrkans sju sakrament samt en rik och värdig liturgi. Det, tidningen Dagen, hade varit intressant att läsa om!

Franciskus Urban, diakon i Nordisk-katolska kyrkan

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post44

International student in Sweden?

Januari 2014Posted by Franciskus Urban Tue, January 14, 2014 16:54:14


A new semester is ahead. New and old students are probably looking for a spiritual home in Sweden. The Nordic Catholic Church is present in Stockholm and Karlskrona. We welcome You to learn more and to take part in our community.

On our webpage ( www.stnikolaus.se ) you will find the calendar for upcoming liturgy and events. Most of the information is in Swedish but please feel free to email us and we will provide you with information in English.

This Sunday (19.1.2014) we celebrate a deacon liturgy at 3 p.m. After the liturgy there will be a lecture about the Nordic Catholic Church.

Our Church (Emanuelskyrkan) is situated in Skomakaregatan 31, Karlskrona.

Please feel free to share this in order to help, not us, but all who seeks to say Yes to Jesus Christ.

Welcome and God Bless!

F. D:n Franciskus Urban

e-mail: post@stnikolaus.se
Cell: +46 (0)760 120300
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post43