Formande mission

Formande mission

Om församlingsbygge och mission i Sverige på 2000-talet

Följ oss på vägen från biskopligt uppdrag och två tomma händer, till bygget av en nordisk-katolsk församling i Karlskrona, på gränsen mellan öst och väst.
www.stnikolaus.se | Facebook

När startar ni en församling hos oss?

December 2013Posted by Franciskus Urban Thu, December 26, 2013 17:58:07

När kommer ni till oss och startar en församling? Den frågan ställs frekvent till kyrkan och svaret är alltid det samma: ni måste själva börja! Att, med god vilja och rena avsikter, börja är att ta korset. Och den som tar korset skall få hjälp.

Gemensamt hos dem som ställer frågan är att de saknar en kyrka där de känner sig hemma. Antingen har de idag ingen kyrklig hemvist, eller så har de gått igenom en slitsam process och landat i att deras nuvarande kyrka eller samfund inte är det rätta.

NKK kan idag inte resa runt och missionera så mycket vi skulle vilja. I Sverige, exempelvis, finns i skrivande stund bara en präst. Till Pingst är vi två. Vi som ändå finns är i full färd med att bygga församling där vi bor. I Stockholm upprättades 2013 landets första församling och i Karlskrona pågår ett motsvarande arbete.

Där det finns engagerade individer, där kommer vår kyrka att växa. Det är till dessa orter som präst eller diakon kommer för att fira mässa, stötta, undervisa och predika och vara resurser i uppbyggnadsskedet.

Biskop Roald Nicolai reser land och riken runt för att bekräfta församlingar, krismera medlemmar, viga präster, diakoner och insätta andra ämbetsbärare. Gemensamt för alla dessa, oavsett om det är i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, Ungern eller någon annan stans, är att det lokala arbetet utförs av människor på plats som brinner och som är beredda att offra en del av sig själva.

Det är inte bara en resursfråga. Det handlar om de eldsjälar som måste finnas på plats för att fröet skall gro och växa. Myllan, i form av behov och längtan, finns redan. Det som måste till är lokalt arbete i form av bevattning, ogräsbekämpning och skötsel. Gödsling utförs av klerikala som kommer och stöttar. Och skörden; ja den kommer!

Men många drar sig för att vara den lokala eldsjälen. Och det är i sanning ingen bekväm uppgift. Men det har aldrig varit bekvämt att följa Herren; att ta korset och ansluta till vägens folk – till Kyrkan.

Att idag, Annandag jul, tala om detta passar väl då vi firar den Helige Stefanos som stenades till döds år 35 och därmed blev Kyrkans förste martyr. Han led martyrdöden för vår tros skull. Om honom läser vi efter att han vittnat om sin tro:

”När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: ’Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.’ Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: ’Herre Jesus, ta emot min ande.’ Han föll på knä och ropade högt: ’Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.’ Med de orden dog han.” (Apg. 7:54-60)

Också en läsning ur Evangelium enligt S:t Matteus är på sin plats här och idag. Låt mig återge några brottstycken:

”Jag skickar er som får in bland vargar.” ”Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna.” ”Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Om man förföljer er i den ena staden, så fly till nästa. Sannerligen, ni hinner inte till alla städer i Israel förrän Människosonen kommer.” ”Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre. Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre.” Men ”Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet.”

”Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.” (Matt. 10:16-42)

Syftet är inte att skrämmas. Men att inte öppet redovisa att kallet är obekvämt vore oärligt. Och det hänger säkert en mängd frågor i luften: Hur gör man för att blir upptagen i NKK? Är det lagligt att konvertera och hur gör man? När kan vi börja arbeta på min ort? Hur går det till konkret att börja bygga en församling? Hur går det till att bli präst i NKK?

Det bästa sättet att få svar är att ta det första steget: att ställa frågan! För ofta bottnar en fråga i god vilja och rena avsikter – Han har rört vid ditt hjärta och väckt viljan att söka svar.

Svaren finns och hjälpen finns. Nyckeln till dem är alltså att fråga. Låt mig därför börja:

Är du beredd?
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post41

Sankt Stefanos var den förste...

December 2013Posted by Franciskus Urban Wed, December 25, 2013 23:22:53

Sankt Stefanos, Kyrkans förste diakon, stenades till döds ca år 35 e.Kr. Anledningen var helt enkelt den att han sjöng Kristi lov. Han blev därigenom även Kyrkans förste martyr. S:t Stefanos vördas och firas Annandag jul (26 december).

Idag på juldagen, d v s julens första dag, nås vi på nytt av besked hur sprängdåd i Irak riktades mot kristna i samband med gudstjänstfirande på Kristi födelsedag. Fler martyrer fogas till de redan många än i våra dagar.

Ingen grupp i världen är idag så utsatt för förföljelse och våld som kristna. Särskilt i länder som Egypten, Irak och Syrien. Kristna förföljs, fördrivs, torteras och mördas p g a vår tro; på grund av Guds enfödde son, vår Herre Jesus Kristus - Han som föddes i ett stall idag.

Vad gör världen? Vad gör Sverige? Vad gör jag?

Under fastan, i samband med vår patronatsdag den 6 december då vi firar S:t Nikolaus undergöraren; han som genom sin godhet och givmildhet fick stå som modell för våra dagars jultomte, då inledde NKK i Karlskrona en insamling till stöd för utsatta kristna i världen.

Kampanjens namn är "Diakoni Här & Där" och riktar sig till kristna systrar och bröder både i andra länder men också här hemma. Behållningen av insamlingen, som pågår löpande under året, delas i två lika stora delar varav den ena skänks till utsatta kristna någonstans i världen och den andra hälften går till diakonalt arbete här i Karlskrona. Utsattheten på lokalplanet ser visserligen helt annorlunda ut jämfört med situationen i exempelvis Syrien och Irak, men inte här hemma är det alltid lätt att få livet att gå ihop.

Fastan, den tid då vi ger mer än vanligt, är över och har övergått i julens fest. Men behoven upphör inte! Vår vilja till stöd och gåvor får inte övergå i förnekelse eller slängas ut med allt julklappspapper.

I S:t Nikolaus fortsätter vi vår kampanj "Diakoni Här & Där" till stöd för utsatta kristna. Hjälp oss att hjälpa!

Genom att sätta in en penninggåva på kyrkans Bankgiro 761-9109 (märk gåvan med ”Diakoni Här & Där”) kan du vara med och göra skillnad.

Vi vill med detta göra ett försök att hjälpa. Och samtidigt störa lite grand i Julefriden. Gör ett försök du också!

Med tillönskan om en god fortsättning på Julen

Fr. D:n Franciskus Urban

Följ arbetet här på bloggen och på vår hemsida ( www.stnikolaus.se ) eller på Facebook ( facebook.com/NKK.StNikolaus )
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post40

En hälsning inför Jul

December 2013Posted by Franciskus Urban Mon, December 23, 2013 16:07:31

Tusentals barn har fötts genom historien som sedan blivit kungar. Men bara en gång någonsin har Konungen blivit ett barn. Gud föddes av Jungfrun som ett barn; blev människa för att människan skall kunna bli gudomliggjord. Det är obegripligt, det vi firar. Stort. Och det är bara genom dess obegripliga storhet som det kan vara sant.

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."

"
Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom, han ropar och säger: ”Det var om denne jag sade: ’Den som kommer efter mig, han är före mig; ty han var förr än jag.’” Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd; ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är"
(ur Johannesprologen, Joh. 1)

Från S:t Nikolaus koinonia i Karlskrona önskar vi alla systrar och bröder i Kristus; alla följare; alla sökare och sökta ett stilla avslut på Adventstiden, en välsignad Kristi Födelses Fest och en fortsatt God Jul.

Herrens Frid!

Franciskus Urban
  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post39

Diakonvigning i NKK

December 2013Posted by Franciskus Urban Mon, December 16, 2013 20:46:00
Tredje söndagen i Advent (Gaudete) firades Pontifikalhögmässa i Gudsmoderns beskydds församling i vilken vår förste kyrkoherde installerades och två diakoner vigdes. En stor och högtidlig dag i Stockholm för Nordisk-katolska kyrkan.

På bilderna här nedanför ses biskop Roald Nikolai ge uppdraget för diakonal tjänst (att döpa, förkunna Herrens ord, tjäna i liturgin och ha omsorg om behövande) till kandidaterna Albertus Magnus och Franciskus Urban. Vidare: vigningen med Allhelgonalitanian, bön om Helig Andes nedstigande och handpåläggning. Den sista bilden en interiör från vår kyrka (Trefaldighetskyrkan) under kyrkans förbön.

S:t Nikolaus koinonia (gemenskap) i Karlskrona verkar för att bli en egen församling. Intill dess att vi är tillräckligt många medlemmar tillhör vi moderförsamlingen i Stockholm och har sedan i lördags representation i det församlingsråd som stämman valde. Självskriven ordförande i rådet är kyrkoherden, f. Matteus Maria Furemalm. Övriga ledamöter är:

Camila Sterner (sekreterare)
F. D:n Benedikt Joakim Widell (kassör)
Göran Grahn
Birgitta Serlachius
Björn Holmqvist
F. D:n Franciskus Urban Sylvan

Det är med ödmjukhet och stor glädje jag konstaterar att kyrkan i Sverige har tagit ett stort steg och S:t Nikolaus koinonia ännu ett. För oss i Karlskrona innebär detta att vi från och med januari 2014 kommer att fira gudstjänster regelbundet och att ytterligare fler kyrkliga handlingar kan genomföras i egen regi.

Inom kort publicerar vi kalendarium för första kvartalet där kommande gudstjänster med utdelande av förutinvigda gåvor framgår, tider för katekumenatet m.m.

Har du frågor eller av annan anledning vill ha kontakt med oss, är du varmt välkommen.

Sancte Nicolae ora pro nobis!

F. D:n Franciskus Urban

post@stnikolaus.se  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post38

Var på er vakt!

December 2013Posted by Franciskus Urban Sun, December 08, 2013 13:00:05

Advent! Glöggen, ljusen, värmen, samvaron, festen. Inget får störa den mysiga stämningen. Perfektionen. Samtidigt ligger julstressen över folket som ett ok, för perfektionen kostar.

Men det kristna budskapet skall störa! I Evangeliet idag den Andra söndagen i Advent läser vi ”var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet” (Luk 21:34)

Kristna lider i världen och är idag den grupp som är mest utsatt för våld och förföljelse. Bara för sin (vår!) tros skull. Att i alla fall försöka göra något känns därför rätt. Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus, tog på sin patronatsdag; Helige Nikolaus dag, den 6 december, initiativ till en insamling där syftet är att kanalisera insamlade medel via etablerade kontakter till systrar och bröder i länder som Egypten, Syrien och Pakistan.

Samtidigt, men på ett annat plan, har människor här hemma i Karlskrona det svårt och är i behov av diakonala insatser. För att tala klarspråk kan det till och med vara svårt att vara människa och kristen här i vår relativt trygga del av världen.

Insamlingen "Diakoni Här & Där" kommer att pågå löpande över året. Alla insamlade medel delas i två hälfter där den ena går till diakoni här hemma och den andra till stöd för förföljda kristna i världen. Vi är trots allt samma kristna här och där.

Vi har i skrivande stund en förestående jul och en liten del av julklappspengarna kan kanske skänkas till diakoni? Adventstiden är fastetid och att då tänka på medmänniskan samtidigt som man själv avstår något är väl förankrat i kristen tradition. Fastetid omfattar avhållsamhet, men utan bön, bot och givande är den inte.

Genom att sätta in en penninggåva på kyrkans Bankgiro 761-9109 (märk gåvan med ”Diakoni Här & Där”) kan du vara med och göra skillnad. Följ oss och arbetet här på bloggen och på vår hemsida ( www.stnikolaus.se ).

Vi vill med detta göra ett försök att hjälpa. Och samtidigt störa lite grand i Adventstid. Gör ett du också!

Och vi ber att Herren välsignar såväl gåvor som givare.

Pax+
Franciskus Urban

I ett tidigare inlägg finns material för nedladdning: http://blogg.stnikolaus.se/#post33  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post37

Den Helige Nikolaus, undergörarens, dag

December 2013Posted by Franciskus Urban Sat, December 07, 2013 16:35:30

Så har Nordisk-katolska kyrkans koinonia i Karlskrona, S:t Nikolaus, firat sin första patronatsdag; en dag som faktisk är historisk för kyrkan och den mission som formas.

I Gudstjänsten skedde dels upptagning av två nya med-lemmar vilka smordes med helig olja, dels en avslutande Nikolausvälsignelse med ”Manna” från S:t Nikolaus reliker i Bari (Italien). Församlingen bestänktes liksom våra tre nya ikoner vilka även separat välsignades och beröktes. Celebrant var f. Matteus Maria Furemalm från modermissionen i Stockholm.

Dagen inleddes dock något skakigt till följd av den storm som drog in över landet och orsakade mycket kraftiga störningar i tågtrafiken. Det var på grund av flera händelser som inträffade, minst sagt osäkert om vår präst skulle komma fram till Karlskrona över huvud. Men, något fördröjd, stod han så – om än inte i predikstolen – äntligen i vår kyrka.

Efter festen och med bönerna om den Helige Nikolaus styrka, återgår vi nu till Adventstidens förberedelser.

Frid och allt gott!


BEREDEN VÄG FÖR HERRAN: ATT RENSA OCH VITTNA

Betraktelse på Den Helige Nikolaus dag, A.D. 2013
Av subdiakon Franciskus Urban, NKK i Karlskrona
Texter: Första söndagen i Advent: Jer. 23: 5-8, Rom. 13: (8-)11-14, Matt. 21: 1-9(-13)

Systrar och bröder!

Idag är det för oss en stor dag och det är inte utan viss bävan jag konstaterar att det vi är med och skapar här och nu är en liten, liten del av det rättfärdiga skott som profeten Jeremia talar om i dagens GT-text. Det händer mycket just idag idag.

Vi är inne i Advent, det är den helige Nikolaus dag, två katekumener skall krismeras och upptas som med-lemmar i kyrkans fulla gemenskap, vi skall välsigna och inviga tre nya ikoner och vi skall fira den Heliga Mässan. Allt detta görs inom – och är anledningar för oss att komma till – kyrkan.

Men varför gör vi allt detta? För att det är trevligt? För att det är tradition?

Vi gör det för att allt pekar mot Kristus, Han som kom för att, precis som dagens evangelietext pekar på, korsfästas och uppstå. Vi gör det med den Helige Nikolaus för ögonen, som exempel på ett liv i efterföljelse och helighet.

Vi gör det för att fortsätta den väg Kristus pekade ut för oss – han som Gamla Testamentet talar om. I profeten Jeremia hörde vi:

”Det skall komma en tid, säger Herren,
då jag skall låta ett rättfärdigt skott
växa ur Davids stam.
Han skall vara konung och härska med vishet
och skapa rätt och rättfärdighet i landet.”

Det landet, Israel, blev i och med Jesus Kristus utsträckt till att gälla hela jorden och alla människor.

Vi gör det för vår rättfärdighets skull; vi gör det för att budet säger oss att göra det; för att vara och leva den familj som Jesus Kristus är – Han som är den nya Torah; den nya lagen.

Jesus red in i Jerusalem och hälsades som konung. ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”

Och mer uppståndelse skulle det bli då han rensade templet som hade förvandlats till ett rövarnäste. Han, Kristus som är det nya templet, det är för Honom vi gör det – Han som nu renar och rensar oss.

Vi gör det för att fortsätta apostlarnas verk. Vi fick höra om vad S:t Paulus skrev till de kristna i Rom: ”Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.”

Vi gör det för att verkställa Jesu påbud att döpa: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)

Idag skall två syskons dop fullbordas genom smörjelse med helig olja. I dopet ges Helig Ande till den som döps och i ritualen avsvär man sig Satan och dennes bländverk och lockelser. Vi gör det för att vi som gemenskap, som familj, skall lära oss att leva i tro och efterföljelse; för att vi i genom Kyrkan, vår Moder, får det stöd och mod vi behöver i vardagen för att kunna utföra uppdraget som gavs oss i dopet.

Vi gör det för att högtidlighålla åminnelsen av människor som har haft detta mod och som har lidit för sin tros skull. Då kyrkan firar åminnelsen av helgonen visar den jordiska kyrkan att den är förenad med den himmelska.

Vi gör det för att så många före oss har vigt sina liv åt Jesus Kristus, Han som är vägen, sanningen och livet och den enda vägen till Fadern. (Joh 14:6)

Vi gör det för att bereda väg för Herren. Det är vår uppgift – att bereda vägen för Herren. Och förbereda oss själva. Inte bara nu i Advent utan varje dag som döpta. Vi tänder adventsljus, inte bara som en kalendarisk nedräkning, utan som ett vittnesbörd om hur lågan tänds hos fler.

Bereden väg för Herran!

  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post36

En första flämtande låga

December 2013Posted by Franciskus Urban Sun, December 01, 2013 17:03:16


En första flämtande låga nu brinner
i förberedelsens heliga tid.
I stillhet och vördnad vi säkert hinner
hälsa alla konungars Konung blid.

Advent betyder ankomst och det är en tid präglad av förberedelser inför Kristi födelses fest. Vi firar då att Gud blev människa för att människan skall kunna bli gudomliggjord. Men först kommer Advent och det är nu.

Vi tänder ett ljus i taget och ser hur den enda flämtande lågan sakta, vecka för vecka, sprider sig för att slutligen vittna om Herrens ankomst. Men nu är det Advent; en tid för förberedelser i stillhet, fasta och vördnad.

Som adventsljusen växer i antal, går budet – budkavlen – från hjärta till hjärta. Det glada budet om att alla konungars Konung snart är här. Men det händer först då vi är redo; det är då och nu är nu. Det är Advent.

Hejda dig, ja lägg på dig hans band
dela hjärtats låga vidare.
Släpp varje ting du håller i hand
och bli en budets spridare.

Det är Advent och vi önskar varandra ett Gott Nytt Kyrkoår.  • Comments(0)//blogg.stnikolaus.se/#post35